Magunkról

RMDSZ, A STABIL MAGYAR ERŐ 

1989 decemberében Romániában is beköszöntött a szabadság, ezzel együtt pedig a kommunista diktatúra által halálra ítélt erdélyi magyar politikai közösség is újjászületett. Több évtizedes elnyomás után felszínre tört az önszerveződés vágya. Ez abban mutatkozott meg, hogy 1989. december 25-én megalakult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Szövetségünk Kelet-Európában sikertörténet. Az elmúlt száz évben nem volt olyan önálló magyar politikai érdekvédelmi szervezet Romániában, amely 30 éven át képes lett volna megtartani az erdélyi-romániai magyarok bizalmát, és képviselni őket a parlamentben és az önkormányzatokban. A mi Szövetségünk erre képes volt. Köszönet ezért azoknak a magyar embereknek, akik kitartottak mellettünk, és azoknak is, akik jó szándékúan figyelmeztettek, amikor úgy érezték, hogy nem a legjobb döntéseket hoztuk meg.

Ezalatt éltünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel, a közösséget legjobb tudásunk szerint építettük, intézményeket alapítottunk, jogszabályokat írtunk és fogadtattunk el. Ugyanakkor a nyelvi jogok területén jelentős lépéseket tettünk, és gyakran a körülmények adta lehetőségeinket is tágítani tudtuk.

Szövetségünk mindvégig a párbeszédet tartotta az érdekképviselet és a politika alapjának. Az érdekvédelem és a közképviselet mellett kiemelt célunk a nemzeti identitás megőrzése és a közösségépítés. Ez pedig mindaddig cél marad, amíg olyan kihívások érik, amelyek a felszámolására, az asszimilációra irányulnak. A körülmények és az eszközök változhatnak. De a kihívás ugyanaz marad: nekünk itt, a szülőföldön meg kell őriznünk nemzeti identitásunkat, erős közösségként kell megmaradni.

A SZÖVETSÉG STRUKTÚRÁJA ÉS TESTÜLETEI

A Szövetség tiszteletben tartja a politikai sokszínűség elvét. Az RMDSZ-en belüli platformok, ideológiai és politikai csoportok, műhelyek programjukban és tevékenységükben fejezik ki a romániai magyar társadalom tagolódását és sokféleségét. Tagsága a belső pluralizmus elvének megfelelően megyei és területi szervezetekbe, ideológiai alapon tömörülő platformokba, valamint társult szervezetekbe rendeződik.

Az RMDSZ a szervezeti önkormányzat elve alapján működik, szétválasztva a döntéshozó, végrehajtó, illetve az ellenőrző szerveket. Legfelsőbb döntéshozó testülete a Kongresszus. Két kongresszus közötti döntéshozó testületei: a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT), a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT), valamint a Szövetségi Elnökség (SZE). Végrehajtó testülete az Ügyvezető Elnökség, amely alkalmazza a Kongresszus, az SZKT, a SZÁT, illetve a SZE határozatait. Ennek érdekében, saját hatáskörében, döntéseket hoz.

A Szövetség konzultatív testületei: a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa (TEKT), a Platformok Konzultatív Tanácsa (PKT) és az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT). Az ellenőrzés feladatát a Szövetségi Szabályzatfelügyelő Bizottság, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság, valamint a Szövetségi Ellenőrző Bizottság látja el.

A romániai magyarság szülőföldön való boldogulása, nyelvének, kultúrájának ápolása, gazdasági fejlődésének, anyanyelvű oktatásának, hagyományai megőrzésének, művelődésének érdekében a Szövetség együttműködik a romániai magyar történelmi egyházakkal, valamint a romániai magyar kulturális szervezetek, felsőoktatási szervezetek, más oktatási szervezetek, tudományos szervezetek, nőszervezetek, szakmai és rétegszervezetek egyeztetési fórumaival, szövetségeivel, ernyőszervezeteivel.

2012 áprilisában megalakult az RMDSZ Kulturális Autonómia Tanácsa, amely a tudományos élet, a művészet, az oktatás, illetve a Szövetséggel partnerségben lévő szervezetek képviselőit tömöríti, a romániai magyarság tág értelemben vett kulturális jövőképét kívánja kialakítani. 2013-ban az RMDSZ szervezeti keretet biztosított a nők hangsúlyos és tudatos közéleti szerepvállalásának, ezt követően alakult meg a Szövetség keretében működő Nőszervezet, amely továbbra is a közösségépítő, odafigyelő, álmokat valóra váltó, emberközeli, és a nők aktív közéleti jelenlétét ösztönző szervezete az RMDSZ-nek.

AZ RMDSZ VÁLLALÁSAI

Az elmúlt 30 évben két nagy célt tűztünk ki magunk elé. Elsőként azt, hogy megteremtsük a jogállamot és annak intézményeit. A másik cél pedig az volt, hogy Romániát az euro-atlanti közösségbe integráljuk, ami a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozással megvalósult.

Az RMDSZ az autonómiaformák – beleértve a területi autonómiát is – jogi megfogalmazását és törvényhozás útján való érvényesítését kívánja elérni. Szorgalmazzuk az általános decentralizálást és a szubszidiaritás elvének alkalmazását. Ennek érdekében az erdélyi etnikumok együttélésének pozitív hagyományaiból, valamint az Európában megvalósult, példaértékűnek tekinthető önkormányzati modellekből indulunk ki.

Programunkban kiemelt fontosságúnak tekintjük az oktatási kérdéseket. A magyar közösség jövője a magyar nyelvű oktatás minőségétől, a fiatalok versenyképes tudásától függ. A családpolitikában olyan életfeltételek megteremtését támogatjuk, amelyek biztosítják a szülőföldön való érvényesülés lehetőségeit, csökkentik az elszegényedés veszélyét, és a kisjövedelműek számára is biztosítják a boldogulást. Érdekvédelmi tevékenységünk fő irányelveihez igazodik gazdaságpolitikai elképzelésünk. Ennek célja az, hogy a gazdasági fenntarthatóságot az életszínvonal emelésével és a szülőföldön való gyarapodás feltételeinek megteremtésével kapcsolja össze. Ifjúságpolitikánk legnagyobb kihívásaként azt határoztuk meg, hogy minden cselekvésünkkel a fiatalok itthonmaradását bátorítsuk. Célunk, hogy az új nemzedékhez tartozók az ország, a közösség tevékeny és értékalkotó polgárai, tagjai legyenek. Nemzetpolitikánk által biztosítani szeretnénk a nemzeti identitás megőrzését és átörökítését. Külpolitikánkat, nemzetközi jelenlétünket a meglévő egyéni jogok alkalmazása és a közösségi jogok bővítése függvényének tekintjük. Környezetvédelmipolitikánkban fenntartható és zöld Romániát akarunk a jelen és jövő generációinak! Fontos lépést tettünk az európai kisebbségvédelem területén. Benyújtottuk a Minority SafePack európai polgári kezdeményezésünk jogalkotási javaslatait az Európai Bizottságnak. A célunk változatlan: védje európai keretszabályozás az őshonos kisebbségek jogait.

Az RMDSZ tagja az Európai Néppártnak (EPP) és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN).